Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AKnet

Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: van toepassing op dienstverlening, waaronder in ieder geval begrepen verlening van (organisatie)advies

Hoofdstuk 2: van toepassing op de levering van roerende zaken, waaraan ten grondslag ligt een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 7:1 BW.

HOOFDSTUK 1 AlGEMEEN EN DIENSTVERLENING

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de koper als bedoeld in artikel 7:5 BW en tevens Opdrachtgever als bedoeld in deze algemene voorwaarden

Opdracht: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden en/of diensten te verrichten of roerende zaken te leveren.

Opdrachtnemer: AKnet, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27325326. 

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een Opdracht heeft verstrekt voor de uitvoering van werkzaamheden en/of diensten of de levering van roerende zaken.

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer tezamen.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de websites van Opdrachtnemer (www.aknet.nl en www.bob-s.nl en www.mlm.mijnlevenmet.nl) en worden op verzoek gratis per e-mail toegezonden.

Artikel 3 Offertes en Opdracht

De offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is genoemd.

De Opdracht komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Uitvoering van de Opdracht

Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Indien en voor zover bekend een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5 Contractduur; uitvoeringstermijn

De Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien binnen de Opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een nadere termijn te stellen.

Artikel 6 Wijziging van de Opdracht

Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien Partijen overeenkomen dat de Opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging of aanvulling op de Opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht (van elkaar) hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die zij gebruikt of heeft gebruikt  dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, voor zover op die producten in juridische zin rechten (auteursrechten of andere intellectuele eigendom) kunnen bestaan, worden gevestigd of geldend kunnen worden gemaakt.

Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.

Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 Honorarium

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.

Het honorarium is exclusief onkosten en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

Het honorarium van Opdrachtnemer, vermeerderd met onkosten, voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gedeclareerd per maand of per kwartaal, zulks ter keuze van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een eenmaal gekozen frequentie van declareren te wijzigen.

Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief is overeengekomen, is  Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zij kan aantonen dat zich vanaf het moment van het uitbrengen van de offerte, en bij gebreke daarvan, vanaf het moment van totstandkoming van de Opdracht, significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.

Artikel 10 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever in verzuim.  Opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11 Incassokosten

Indien Opdrachtnemer bij wanprestatie van Opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40 en maximaal, afhankelijk van de hoofdsom, € 6.775,=.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die verband houdt met, dan wel veroorzaakt is door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Opdracht, indien en voor zover die schade worden gedekt door de door opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de Opdracht, althans dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een Opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het honorarium berekend over de laatste zes maanden.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door Opdrachtgever op advies van Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadigingen of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending van post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

Artikel 13 Overmacht

Van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer is sprake, indien Opdrachtnemer na totstandkoming van de Opdracht verhinderd wordt de daaruit voortvloeiende verplichtingen of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Opdrachtnemer als bij derden, van wie Opdrachtnemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Opdrachtnemer ontstaan.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide Partijen bevoegd de Opdracht te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14 Gebreken; klachttermijnen

Klachten over de (deugdelijkheid van de) uitvoering van de Opdracht, of een gedeelte daarvan, dienen door Opdrachtgever, op straffe van verval, binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de Opdracht, of dat gedeelte daarvan, schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.

Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de Opdracht alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit in redelijkheid niet meer mogelijk is dan wel in redelijkheid niet meer van Opdrachtnemer kan worden verlangd of dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien herstel van de Opdracht, of dat gedeelte daarvan, gelet op lid 2 van dit artikel niet meer plaatsvindt, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 15 Opzegging

Beide Partijen kunnen te allen tijde de Opdracht schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in acht te nemen.

Artikel 16 Ontbinding

De Opdracht wordt ontbonden door een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Opdrachtnemer, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling dan wel door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

Artikel 17  Geschillenbeslechting

Alle geschillen, die verband houden met de Opdracht(en), worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op de Opdracht(en) is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 19 Wijziging van deze algemene voorwaarden

Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds tot stand gekomen Opdrachten. De wijzigingen treden in werking na vier weken na schriftelijke bekendmaking daarvan aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever wijzigingen van deze algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft hij tot het tijdstip van inwerkingtreding, het recht de Opdracht schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt Opdrachtgever geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

HOOFDSTUK 2 LEVERING VAN ROERENDE ZAKEN

Artikel 20 Toepasselijkheid artikelen uit hoofdstuk 1

De artikelen uit hoofdstuk 1 zijn − met uitzondering van artikel 4, 9, 12 en 15 – van overeenkomstige toepassing op dit hoofdstuk (levering van zaken), voor zover daarvan hierna niet uitdrukkelijk is afgeweken.   

In geval van een consumentenkoop komt de Opdracht, in afwijking van artikel 3 lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgeverconsument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

In aanvulling op artikel 14 is Opdrachtgever verplicht terstond na de levering van de zaken deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. In afwijking van artikel 14 lid 1 geldt een uiterlijke termijn van acht dagen waarbinnen een klacht, op straffe van verval, schriftelijk bij Opdrachtnemer dient te zijn gemeld.

In geval van consumentenkoop dient de Consument de geleverde zaken onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden. In afwijking van artikel 14 lid 1 geldt een uiterlijke termijn van twee maanden waarbinnen een klacht, op straffe van verval, schriftelijk bij Opdrachtnemer dient te zijn gemeld.

In aanvulling en ter verduidelijking op artikel 13: de leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Opdrachtnemer door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien de overmacht intreedt, terwijl de Opdracht reeds ten dele is uitgevoerd, heeft Opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de Opdracht voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Opdrachtnemer terug te zenden voor rekening en risico van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door Opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

Bij consumentenkoop geldt dat in geval van overmacht (artikel 13) Opdrachtnemer niet gehouden is tot vergoeding van de daardoor bij Consument ontstane schade, behoudens en voor zover Opdrachtnemer als gevolg van de overmacht situatie(s) een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 21 Kwaliteit en omschrijving

Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte en/of Opdracht omschreven

De Opdrachtnemer verbindt zich jegens de Opdrachtgever hem zaken te leveren, die:

van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;

in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters of modellen, die door Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;

de prestaties leveren zoals in de offerte en/of Opdracht vermeld.

Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor Opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Opdrachtnemer kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 22 Verpakking en verzending

Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever om de zaken behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Opdrachtnemer draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.

De zaken zullen door Opdrachtnemer bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de offerte en/of Opdracht is bepaald of naderhand is overeengekomen.

Wanneer Opdrachtnemer voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is Opdrachtgever verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door de verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 23 Opslag

Indien om welke reden ook Opdrachtgever niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Opdrachtnemer, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van Opdrachtgever de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij Opdrachtgever bezorgd zijn.

Opdrachtgever is verplicht aan Opdrachtnemer de opslagkosten volgens het bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de offerte en/of Opdracht overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 24 Eigendomsovergang en risico

Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de zaken op Opdrachtgever overgaan bij aflevering.

Zolang Opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Opdrachtnemer zich de eigendom van de zaken voor. In dat geval gaat de eigendom op Opdrachtgever over, zodra Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever heeft voldaan.

Indien er gerede twijfel bij Opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer bevoegd de bezorging van zaken uit te stellen, totdat Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Als Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 23, de verzending uitstelt, zullen de zaken eigendom blijven van Opdrachtnemer en voor diens risico blijven, totdat de zaken bij Opdrachtgever zijn bezorgd en afgeleverd op de in artikel 22 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Artikel 25 Tijdstip en levering

Opdrachtnemer zal de zaken leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, die bepaald is in de offerte en/of Opdracht. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de Opdracht tot stand is gekomen.

Artikel 26 Garantie en aansprakelijkheid

Opdrachtnemer stelt zich zowel tegenover Opdrachtgever als tegenover afnemers van Opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan en door de zaken, optredende tijdens de in de Opdracht vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat Opdrachtgever of een afnemer van hem de zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor een gebrek (al dan niet in de garantieperiode) is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Opdrachtnemer.

Voor zover Opdrachtnemer ondanks de beperking als genoemd lid 2 van dit artikel toch (ook) schadeplichtig is, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de koopprijs zoals vermeld in de offerte en/of Opdracht. Deze beperking geldt ook ingeval sprake is van eventuele schadeplichtigheid voortvloeiende uit een (andere) tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht, anders dan de levering van een gebrekkige zaak.

Deze in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 27 Koopprijs

De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de zaken, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door Opdrachtgever binnen Nederland aangewezen.

Opdrachtgever is verplicht 100% van de koopprijs bij vooruitbetaling te voldoen binnen 7 dagen na totstandkoming van de Opdracht.

Opdrachtnemer mag prijsstijgingen in de koopprijs doorberekenen, indien zij kan aantonen dat zich vanaf het moment van het uitbrengen van de offerte, en bij gebreke daarvan, vanaf het moment van totstandkoming van de Opdracht tot het moment van levering, significante prijswijzigingen hebben voorgedaan. In geval van een consumentenkoop is Opdrachtnemer enkel gerechtigd de prijs te verhogen, indien deze het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. In een dergelijk geval heeft de Consument de bevoegdheid de Opdracht te ontbinden tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Indien Opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Opdrachtnemer bevoegd de Opdracht zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.

Artikel 28 Annulering

Indien Opdrachtgever de Opdracht annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de door Opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten te betalen en is hij voorts jegens Opdrachtnemer gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.

Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. In geval van consumentenkoop heeft de Consument het recht om een ontvangen product binnen veertien dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren en de Opdracht te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan de rechtstreekse kosten van terugzending. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 30 dagen worden geretourneerd, inclusief de kosten van toezending. Dit geldt echter niet indien de zaak is samengesteld conform de door de Consument opgegeven specificaties. Dit zal duidelijk bij het aanbod worden vermeld. De zaken dienen in ongebruikte en onbeschadigde staat te verkeren om voor retournering in aanmerking te komen.